Click here to edit title

Click here to edit subtitle

STATUTEN

De statuten van de KOVOM vindt u   hier.
Het Huishoudelijk Regelement vind u hier

                                                                      Aan de leden van de KOVOM.


L E E S W I J Z E R

Conform de gemaakte afspraak, gedaan in de ALV van 19 november 2016 in zake aanpassing van het HHR, bericht ik u het volgende.


  • Onderstaand treft u aan de leeswijzer bij het bijgevoegde bijgestelde

        concept-HHR van de in de vergadering genomen besluiten.

  • a. Een nieuw punt in artikel 2: lid 2.

        b. Artikel 2, lid 2 wordt lid 3.

        c. Artikel 2, wordt uitgebreid met een nieuw lid 4.

        d. Artikel 4, lid 1 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

        e. Artikel 4, lid 2 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

        f. Artikel 17, lid 3 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

        g. Artikel 24, lid 4 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

  • Er is ook een aantal administratieve punten gewijzigd zoals bijvoorbeeld: in het oude HHR wordt nog                   gesproken over Koude Oorlog Bulletin, moet nu zijn Geeft Acht.
  • Er kunnen nu dus geen opmerkingen van inhoudelijke aard meer worden gemaakt. Wel als u met de                       verwoording van de aanpassingen niet eens bent. Mocht dat het geval zijn, wil dan de heer C.J.M.                       Westgeest onverwijld per

        e-mail daarvan in kennis stellen met uw voorstel tot een andere verwoording

        (e-mail: cwestgeest@hetnet.nl). U krijgt uiteraard antwoord.

  • 14 Dagen nadat u de bedoelde stukken heeft ontvangen ( dagtekening e-mail) krijgt het HHR kracht van                gewijsde oftewel wordt vastgesteld.


Met vriendelijke groet.

Voorzitter KOVOM