Click here to edit title

Click here to edit subtitle

KOVOM : voor en door Koude Oorlog Militairen

                                                                                        
                                                 LAATSTE NIEUWS 
  
                                         
 

30-11-2019

De foto's van CWMD te Bronbeek staan weer onder de Fotoalbums.

met dank aan onze huisfotograaf W. Denissen.


01-09-2019

De Ere-rol is van nieuwe namen voorzien, met dank aan D. Panjer en H. van Dijk.17-05-2019

Beste vriendinnen en vrienden van het KOVOM/K.E.D.

 

Wij hebben wederom een uitnodiging gekregen van het Nationale Indie Comite om op zaterdag 7 september aanwezig te zijn in Roermond tijdens de Nationale Indie Herdenking.

Er komen waarschijnlijk 10.000 Veteranen deels met hun eventuele partners. Dit gebeuren vindt plaats op het Nationaal Indi? Herdenkingspark Maastrichter weg 19 6041 NZ Roermond.

Jullie krijgen allemaal een hesje met het opschrift steward. Ook krijgen jullie een portofoon om met mij in contact te blijven. Aan mij is weer gevraagd als K.E.D.-coordinator de leiding te willen nemen om dit in goede banen te leiden.

Het gaat om het volgende:

 

Vrijdag 06-09-2019 van 08.00 tot ongeveer 13.00 uur 15 personen leveren om te helpen opbouwen. Voor de lunch wordt gezorgd.

 

Zaterdag 07-09-2019 een detachement van ongeveer 30 personen leveren om als steward te fungeren.

1.     Dat houdt in begeleiding van de Indie Veteranen op het Nationale Herdenking Park in Roermond.

2.     Het terrein wordt in twee ringen verdeeld de z.g. binnenring en de buitenring.

3.     De binnenring is voor de eregasten en de buitenring is voor de Indie gangers.

4.     We moeten om 08.00 uur aanwezig zijn. Dan krijgen we eerst een algehele briefing over wat er die dag van ons verlangd wordt.

5.     Er is voor ons een aparte parkeerplaats gecreeerd binnen het terrein.

6.     Uiteraard krijgen wij consumptiebonnen en een lunchpakket en de hele dag is er erwtensoep.

7.     Ik zoek ook 4 dames voor de medewerkerstent om koffie, soep en lunchpakketten uit te reiken en voor wat er verder te doen is.

 

Maandag 09-09-2019 van 08.00 tot ongeveer 13.00 uur 15 personen leveren om te helpen afbreken. Voor de lunch wordt gezorgd.

 

De gereden km. kunt U declareren bij mij ( je krijgt 0.19 eurocent per km.)

 

Laat a.u.b. zo snel mogelijk van jullie horen want (er wordt een boekje gemaakt met de namen er in van de vrijwilligers ) maar in ieder geval voor 31 mei want dan heb ik een bestuursvergadering in Roermond. Dit is geen must maar i.v.m. het drukken van het boekje is het aan te raden om je komst  voor die datum te melden.

Als je je later aanmeld dan kom je waarschijnlijk niet met je naam in het boekje te staan.

 

Nadere bijzonderheden horen jullie later wel van mij.

Per mail of per telefoon.

Mail: tankie@kpnmail.nl telefoon 024-6773742 / 06-51768549.

Gr. Tankie.

Algemene privacy verklaring

KOVOM per 25-5-2018

KOVOM hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en bescherming van uw privacy.

In deze verklaring geeft KOVOM informatie hoe we omgaan met persoonsgegevens. KOVOM doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

KOVOM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat KOVOM in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig het doel waartoe ze zijn verstrekt - verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt - u vraagt uw persoonsgegevens te verstrekken - technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen - geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn - op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert

Bewaartermijn: KOVOM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven dan wel op grond van de Wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan ??n jaar bewaard, nadat het doel waartoe werd verstrekt, is vervallen.

Beveiliging van de gegevens:

- alle personen die namens KOVOM inzage hebben in uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan - alle systemen m.b.t. persoonsgegevens zijn versleuteld met gebruikersnaam en wachtwoord - van persoonsgegevens wordt een back-up gemaakt voor eventualiteiten - maatregelen worden getest en ge?valueerd - Bestuur van KOVOM is ge?nformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens:

- u heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke KOVOM van u ontvangt

u kunt daartoe contact opnemen met KOVOM - ledenadministratie via de gegevens als vermeld op onze site: kovom.net

u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

u heeft het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde. KOVOM vraagt u zich te legitimeren alvorens gehoor te geven aan voornoemd verzoek.

Klacht:

met klachten over de verwerking vraagt KOVOM u contact op te nemen met de Ledenadministratie. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende commissie op het gebied van privacy bescherming.

KOVOM kan zijn privacy statement wijzigen. Daarvan zal men bericht doen op de site. Eerdere versies zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

 
*************************************************************


Carpoolen naar KOVOM-bijeenkomsten.

kijk op de tab "overig / leden"en vind mede-leden die bij u in de buurt wonen ... "