KOVOM : voor en door Koude Oorlog Militairen

 LAATSTE NIEUWS 


31-01-2023

De foto's van de nieuwjaarsreceptie staan onder Fotoalbums.


10-01-2023

De Ere-rol is weer van nieuwe namen voorzien bij de KL, met dank aan D. Panjer en P. Grond.


06-10-2022

Onder de tab "Links" zijn drie nieuwe links toegevoegd.


20-09-2022

De foto's van het Fakkeldefile en de Herdenking "Remember September 1944" staan onder Fotoalbums.

Algemene privacy verklaring

KOVOM per 25-5-2018

KOVOM hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en bescherming van uw privacy.

In deze verklaring geeft KOVOM informatie hoe we omgaan met persoonsgegevens. KOVOM doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

KOVOM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat KOVOM in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerkt overeenkomstig het doel waartoe ze zijn verstrekt - verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt - u vraagt uw persoonsgegevens te verstrekken - technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen - geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn - op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert

Bewaartermijn: KOVOM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven dan wel op grond van de Wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, nadat het doel waartoe werd verstrekt, is vervallen.

Beveiliging van de gegevens:

- alle personen die namens KOVOM inzage hebben in uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan - alle systemen m.b.t. persoonsgegevens zijn versleuteld met gebruikersnaam en wachtwoord - van persoonsgegevens wordt een back-up gemaakt voor eventualiteiten - maatregelen worden getest en geëvalueerd - Bestuur van KOVOM is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens:

- u heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke KOVOM van u ontvangt

u kunt daartoe contact opnemen met KOVOM - ledenadministratie via de gegevens als vermeld op onze site: kovom.net

u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

u heeft het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde. KOVOM vraagt u zich te legitimeren alvorens gehoor te geven aan voornoemd verzoek.

Klacht:

met klachten over de verwerking vraagt KOVOM u contact op te nemen met de Ledenadministratie. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende commissie op het gebied van privacy bescherming.

KOVOM kan zijn privacy statement wijzigen. Daarvan zal men bericht doen op de site. Eerdere versies zullen in ons archief worden opgeslagen.

*************************************************************